4/11/2007 - Santa Ana to spend $4.5 million on English program.